FAMILJERÄTT AVTAL

Advokat Salonen har lång erfarenhet av att upprätta familjerättsliga avtal, skräddarsydda utifrån klientens behov.

Äktenskapsförord

I samband med äktenskapets ingående blir egendom giftorätt som ska delas lika vid bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller dödsfall. Huvudregeln när att det saknar betydelse vem som har köpt egendomen eller om ena parten har mer kapital.

Om man inte vill att bodelningsreglerna ska gälla vid bodelning behöver man upprätta äktenskapsförord som anger vilken egendom som ska vara enskild. Äktenskapsförordet undertecknas och registreras hos Skatteverket för att det ska vara giltigt.

Brister i äktenskapsförord riskerar tolkningar som inte var menade vid äktenskapsförordets upprättande. Det i sin tur kan leda till tvistiga bodelningar som tar tid och kräver juridiskt biträde. För att undvika detta är det med fördel att upprätta äktenskapsförordet hos erfaren advokat efter noggrann konsultation. Advokat Salonen har flera års erfarenhet av att upprätta äktenskapsförord.

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt förordnade som verkställs efter testatorns (den avlidnes) frånfälle. Testator är den som testamenterar. Testator kan testamentera vad den vill och till vem denne vill. För att testamentet ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Om det inte finns ett testamente kommer arvet fördelas enligt ärvdabalkens regler.

Testamente är viktigt särskilt för sambor eftersom sambor inte ärver varandra. För gifta kan det vara viktigt när det finns särkullbarn (barn från tidigare förhållande) eftersom de ärver direkt.

Genom testamente kan testator även förordna att arvet ska utgöra enskild egendom. Det innebär att arvet inte kommer ingå i bodelning efter separation eller äktenskapsskillnad, under förutsättning att arvet inte har sammanblandats med övrig egendom. Advokat Salonen har flera års erfarenhet av att upprätta testamenten. 

Vårdnadstestamente

Ett testamente kan även upprättas för att utse vem man önskar ska bli vårdnadshavare om föräldrarna avlider innan barnet är myndig. Det är tingsrätten som utreder ärendet och ska förordna den som är utsedd i testamentet om det inte är olämpligt. Det är alltid barnets bästa som är avgörande.

Framtidsfullmakt

Sedan år 2017 finns möjligheten att skriva upprätta en framtidsfullmakt. Det är ett personligt alternativ till god man och förvaltare. Den som fullbemäktigar kan själv välja vem eller vilka som ska få förtroendet att ansvara för sina personliga och ekonomiska intressen om ens liv förändrar så egna beslut inte längre kan fattas.

Framtidsfullmakten upprättas när man är i sina sinnes fulla bruk. Det finns formkrav för dess giltighet.

Framtidsfullmakt brukar upprättas samtidigt som testamente. Det finns mycket att tänka på innan framtidsfullmakt upprättas, varför det är viktigt att det föregås konsultation.

Arvode

VÄSTERÅS

Sigurdsgatan 23, 721 30

ESKILSTUNA

Smedjegatan 34, 632 17

ÖREBRO

Klostergatan 23, 703 39

RÄTTSOMRÅDEN

BROTTMÅL

Behöver du offentlig/privat försvarare eller målsägandebiträde.

SOCIALRÄTT

Flera års erfarenhet av att företräda både föräldrar och barn i mål om LVU.

FAMILJERÄTT

Meriterad som medlare och åtar sig uppdrag av tingsrätten men även privat.

FAMILJERÄTTSLIGA AVTAL

Upprätta familjerättsliga avtal, skräddarsydda utifrån klientens behov.

BODELNING

Gedigen erfarenhet av att företräda klienter i bodelningar.

FÖRELÄSNINGAR

Föreläser för grupper och föreningar inom samtliga rättsområden.